kategorie Osobnost českého unitářství

Michal Kohout
OŠS: Michal se narodil v roce 1964 a pracuje jako autorizovaný architekt. Je spoluzakladatelem kanceláře UNIT architekti, nakladatelství Zlatý řez a výzkumné organizace Centrum kvality bydlení. Zaměřuje se mimo jiné na revitalizaci panelových sídlišť. V roce 2017 byl jmenován profesorem, což souvisí s druhou polohou jeho práce, a tou je pedagogické působení na fakultě architektury ČVUT.
Unitářem je Michal od roku 2010 a v podstatě od prvních let se aktivně zapojuje do vedení našich společenství jak na obecní, tak na národní úrovni. Mezi lety 2012 až 2019 byl členem a posléze předsedou správního sboru pražské obce, od roku 2013 působí v ústředním správním sboru NSČU. Zde mezi lety 2013 až 2015 významně napomohl k progresivním změnám ve způsobu vedení naší organizace. Také se zasloužil o prosazení systematické odborné péče o naše budovy a dobrovolnicky vede pracovní skupinu při ÚSS pro správu nemovitostí
 V roce 2016 byl jmenován prvním ředitelem nově založené Unitářské akademie a do této oblasti dlouhodobě spadá největší objem jeho dobrovolnické práce pro české unitářství. Akademii provedl nelehkými začátky a ne úplně vděčnou funkci ředitele přijal i nyní, v době, kdy nás čeká zásadní proces transformace na samostatný zapsaný ústav. Díky jeho osobnosti má Akademie od počátku potřebnou důvěryhodnost, což je každý nový podnik velmi důležité.
V současné době Unitářská akademie pod Michalovým vedením přebírá také provoz KC Unitaria a začíná se systematicky věnovat i vzdělávání nejmladších generací. Ostatně Michal sám je do tohoto procesu aktivně zapojený: vede cyklus programů pro unitářskou mládež Místo – město – my.
Naše obec, která projekt Unitářské akademie od počátků vítá a podporuje, chce ocenit Michalův obrovský a nezištný vklad času, energie a práce, ale i znalostí a dovedností do tohoto podniku, který si čeští unitáři dokázali v posledních osmi letech vybudovat. V dnešní době je význam občanského zapojení se do veřejně prospěšných věcí hodně podceňován, proto bychom rádi ukázali, že si vážíme našich členů, kteří se takto dlouhodobě dobrovolnicky angažují.
 

Jasoň Havlín
LOU: Pan Jasoň Havlín se narodil 14. dubna 1937 v Jabkenicích. Po ukončení základního vzdělání vystudoval Střední průmyslovou školu strojní také v Liberci.
Po studiích začal pracovat v textilním průmyslu.
V roce 1968 byl pan Havlín vyloučen z KSČ, neboť se neztotožňoval s vpádem sovětských vojsk do Československa. Po tomto incidentu musel změnit zaměstnání.
Pan Havlín již v osmdesátých letech začal navštěvovat schůzky Unitarie v Jablonci nad Nisou. Když v roce 1990 začal navštěvovat přednášky reverenda Jiřího Palky, stal se součástí komunity Unitarie v Jablonci nad Nisou.
Pan Havlín je velmi oblíbený pro svou přátelskou a veselou povahu, a vždy je ochotný pomoci ostatním. Jeho pozitivní a vtipná povaha šíří kolem sebe dobrou náladu a humor.
Jasoni Havlínovi je 86 let.
Po tom, co se reverend Palka přestal v Jablonci nad Nisou účastnit přednášek v roce 2002, Jasoň Havlín zůstal aktivním členem a snažil se udržet kontinuitu Unitarie v Liberci, kde bydlel.
Jeho zásluhou kontinuita Unitarie v Liberci zůstala zachována i po roce 2002 a díky jeho aktivitě se stala důležitou součástí NSČU. Nebýt jeho, neexistovala by dnes Liberecká obec unitářů.
 

Jarmila Plotěná
OUB: Sestra Jarmila Plotěná je v současnosti v českých zemích nejdéle sloužící unitářská duchovní. Kromě vedení obce a vedení unitářského časopisu Poutník se věnuje také malování abstraktních mystických obrazů. Přála si, abychom o ní „nic nepsali“, tak přání plníme, pouze přidáváme pár obrazů.