nabídka práce

UNITARIA HLEDÁ SPOLUPRACOVNÍKY

 
I.
Pro nově vznikající neziskovou organizaci Unitářská akademie, zapsaný ústav, hledáme:
- ředitelku/ředitele
- členky a členy správní rady
- členky a členy akademického kolegia
- členku/člena revizního orgánu
 
 Vnikající instituce bude pracovištěm zaměřeným na vzdělávání a výchovu v tradici svobodomyslného náboženství, hlavním účelem je prohlubovat znalosti členů NSČU i veřejnosti o liberálních náboženských proudech, zejména unitářství, a přispívat k posilování duchovních hodnot ve společnosti. Působení akademie je zaměřeno na teorii i praxi.
(Více informací získáte na unitaria@unitaria.cz.)

1. ředitelka/ředitel Unitářské akademie, z. ú., pro období 2024–2028
Vyhlášení: 21. 8. 2023
Uzávěrka: 15. 10. 2023
 
Popis pracovní náplně:
Funkce ředitele je zejména reprezentativní: zaštiťuje akademii, reprezentuje ji navenek a vystupuje jejím jménem, řídí a koordinuje činnost ústavu ve všech jejích aspektech; zodpovídá za spolupráci s lektory, spolupracuje s ústředím NSČU, předsedá akademickému kolegiu, zodpovídá za celkové směřování a koncepci rozvoje ústavu; zodpovídá za plnění rozpočtu a přípravu a zveřejňování zpráv o činnosti.
Funkční období je pětileté, ředitel je volen správní radou ústavu ve výběrovém řízení.
(smlouva o výkonu funkce, finanční odměna dle dohody)

Podmínky:
- vysokoškolský titul nejméně magisterské úrovně
- profesní životopis
- vlastní návrh koncepce rozvoje UA na nejbližších pět let (max. 2 strany textu)
- zkušenosti s pracovním působením ve vzdělávací instituci, ideálně s jejím vedením výhodou
- členství v NSČU výhodou, jinak požadováno názorové souznění s liberálními náboženskými směry

Výše uvedené dokumenty prosím zašlete spolu s krátkým motivačním dopisem do 15. 10. 2023 včetně na adresu sídla Náboženské společnosti českých unitářů nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu kristyna-ledererova@unitaria.cz.


2. členky/členové správní rady Unitářské akademie, z. ú., pro období 2024–2028
Vyhlášení: 21. 8. 2023
Uzávěrka: 5. 10. 2023
 
Popis pracovní náplně:
Správní rada Unitářské akademie je čtyřčlenná, funkční období je pětileté, je volena ústředním správním sborem zakladatele ústavu (NSČU) ve výběrovém řízení a jím je také jmenována.
Funkce ve správní radě je čestnou funkcí, bez nároku na finanční odměnu.
Správní rada zejména:
- jmenuje a odvolává ředitele;
- uděluje souhlas k právnímu jednání za účelem nabývání a pozbývání vlastnického práva k majetku ústavu a rozhoduje o případném zatížení majetku břemenem;
- schvaluje zprávu o činnosti ústavu v předchozím roce;
- zpracovává a schvaluje další vnitřní předpisy ústavu
- připravuje roční rozpočet ústavu a jednotlivé typy vzdělávacích programů ústavu (pravidelné i mimořádné);
- schvaluje lektory a přihlášky uchazečů o studium

Podmínky :
- profesní životopis
- záměr svého působení v UA: oblasti zájmu, představa o činnosti (max. 1 strana)
- zkušenosti s působením ve vzdělávací instituci výhodou
- unitářské členství je požadováno u nejméně dvou členů správní rady, u ostatních není podmínkou

Výše uvedené dokumenty prosím zašlete spolu s krátkým motivačním dopisem do 5. 10. 2023 včetně na adresu sídla Náboženské společnosti českých unitářů nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu kristyna-ledererova@unitaria.cz.


3. členky/členové akademického kolegia Unitářské akademie, z. ú., pro období 2024–2026
Vyhlášení: 21. 8. 2023
Uzávěrka: 5. 10. 2023
 
Popis pracovní náplně:
Akademické kolegium Unitářské akademie je odborným poradním orgánem ředitel, je pětičlenné až sedmičlenné, funkční období je tříleté, členové kolegia jsou voleni ústředním správním sborem zakladatele ústavu (NSČU) ve výběrovém řízení a jím jsou také jmenováni. Členství v akademickém kolegiu je placenou funkcí, odměna podle výkazu hodin.
Akademické kolegium zejména:
- určuje ideové zaměření ústavu;
- schvaluje kurikulum ústavu;
- připravuje základní programovou náplň ústavu;
- vyhodnocuje práce a projekty studentů
- členové jsou k dispozici jako studijní poradci studentů a podle možností se účastní jednotlivých akcí ústavu
 
Podmínky:
- vzdělání nejméně na úrovni vyšší odborné školy
- profesní životopis
- záměr svého působení v UA: oblasti zájmu, představa o činnosti (max. 1 strana)
- zkušenosti s působením ve vzdělávací instituci výhodou
(minimálně jeden ze členů musí být ordinovaným duchovním NSČU, minimálně jeden laickým členem NSČU a minimálně jeden člen musí být z akademického prostředí mimo NSČU)

Výše uvedené dokumenty prosím zašlete spolu s krátkým motivačním dopisem do 5. 10. 2023 včetně na adresu sídla Náboženské společnosti českých unitářů nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu kristyna-ledererova@unitaria.cz.
 
4. člen/členka revizního orgánu Unitářské akademie, z. ú., pro období 2024–2026
Vyhlášení: 21. 8. 2023
Uzávěrka: 5. 10. 2023
 
Popis pracovní náplně:
Revizní orgán kontroluje vedení účetnictví a hospodaření ústavu a to, zda je jeho činnost v souladu s vnitřními předpisy zakladatele.

Podmínky:
- profesní životopis
- občanská bezúhonnost
výhodou:
- zkušenosti s účetnictvím
- působení ve vzdělávací instituci
 
Životopis prosím zašlete spolu s krátkým motivačním dopisem do 5. 10. 2023 včetně na adresu sídla Náboženské společnosti českých unitářů nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu kristyna-ledererova@unitaria.cz.
 

II. ASISTENT(KA) V ODDĚLENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY NSČU

Oddělení duchovní správy NSČU hledá zájemce o práci na odborných úkolech spojených s duchovní oblastí, například na přípravě programů pro členy i veřejnost, prezentaci a propagaci, administrativa unitářských programů, audiovizuálních projektů, koordinaci duchovenských činností na celostátní úrovni, v oblasti pastorační péče a podobně.
Požadujeme alespoň bakalářské vzdělání, anglický jazyk alespoň na úrovni B2, praxe v práci s textem. Zkušenosti se samostatným vedením projektů v oblasti kultury, sociální práce nebo náboženství vítány.
Pokud je vám blízká smysluplná, samostatná tvůrčí práce a svobodomyslná víra se světovou i českou tradicí, neváhejte a zašlete nám svůj životopis.
Hledáme kolegyni nebo kolegu na dohodu o provedení práce nebo čtvrtinový úvazek pro dlouhodobou spolupráci.

Předpokládaný nástup: září/říjen 2023.
Více informací získáte na unitaria@unitaria.cz.
 

 

UZAVŘENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

 
 
TAJEMNÍK ODDĚLENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY
Pracovní poměr, ¼ úvazku (10 hodin týdně), plat 7300-8000 Kč
smlouva na dobu určitou: 2 roky

popis pozice: vedení kanceláře oddělení duchovní správy (dále jen ODS)

Pracovní náplň:
 • vedení kanceláře ODS NSČU včetně zaměstnanců ODS i spolupracujících externistů,
 • koncepční práce na vedení a rozvoji duchovní správy NSČU, příprava návrhů koncepce duchovenské služby v NSČU a jejich aktualizací, zodpovědnost za realizaci schválené koncepce a projektů v jejím rámci,
 • vedení agendy k duchovenské správě NSČU (včetně finanční a zejména dotační oblasti) včetně zajišťování informovanosti všech dotčených subjektů NSČU i mimo NSČU,
 • pravidelná kontinuální spolupráce s oddělením provozní správy, sborem duchovních, ÚSS a vedením Unitářské akademie,
 • podíl na zajišťování přípravy a realizace všech celounitářských kulturních a společenských projektů dle pokynů předsedy ÚSS,
 • spolupráce s jednotlivými obcemi NSČU a jejich místními skupinami dle jejich požadavků (zejména v oblasti liturgie, zajišťování duchovenských shromáždění a duchovenských služeb, pastorační práce),
 • reprezentace NSČU ve vztahu k veřejnosti, spolupráce s jinými církvemi a náboženskými společnostmi, spolupráce s teologickými a religionistickými fakultami českých univerzit, spolupráce se zahraničními unitářskými vzdělávacími institucemi,
 • komunikace a spolupráce s partnerskými organizacemi v zahraničí,
 • spolupráce na přípravách rozpočtu NSČU za ODS,
 • součinnost s předsedou ÚSS a dalšími zaměstnanci ústředí NSČU, součinnost s dozorčí radou NSČU.
 • (Pozici nelze obsadit předsedou ústředního správního sboru ani předsedou sboru duchovních NSČU.)
Požadavky:
 • životopis,
 • VŠ vzdělání magisterské či vyšší,
 • dobrá orientace v současném unitářství a názorové souznění s liberálními náboženskými směry,
 • anglický jazyk na úrovni B2,
 • zpracovaná koncepce rozvoje činnosti ODS a jejího financování na 2 roky podrobně, na další 3 výhledově (celkem nepřesáhne dvě normostrany textu).
Výhodou:
 • členství v NSČU,
 • dobrá orientace ve stoletém vývoji českého unitářství,
 • znalost změn ve vnitřních předpisech i financování NSČU v posledních deseti letech,
 • zkušenosti s administrativou a financováním NNO,
 • orientace ve sféře českých registrovaných církví a NS,
 • znalost dalších světových jazyků (preferována němčina, španělština),
 • praktické zkušenosti s řídicí funkcí.
Stručný životopis spolu s motivačním dopisem a zpracovanou koncepcí rozvoje zašlete prosím do 20. listopadu 2021 na email: unitaria@unitaria.cz, do předmětu e-mailu prosím uveďte „tajemník ODS“.
 

Předpokládaný nástup: v lednu 2022.

Více informací získáte na unitaria@unitaria.cz.

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE A ČLENY KOMISE

UNITÁŘSKÉ AKADEMIE
PRO OBDOBÍ 2020-2022


ústředí NSČU z rozhodnutí Ústředního správního sboru ze dne 6. 10. 2019 vyhlašuje následující výběrová řízení:

1. Výběrové řízení na ředitele Unitářské akademie 2020-2022
Vyhlášení: 10. 10. 2019
Uzávěrka: 20. 11. 2019
Podmínky:

- vysokoškolský titul nejméně magisterské úrovně
- profesní životopis
- vlastní návrh koncepce rozvoje UA na nejbližší tři roky (max. 2 strany textu)
- zkušenosti s pracovním působením ve vzdělávací instituci, ideálně s jejím vedením výhodou
- členství v NSČU výhodou, jinak požadováno názorové souznění s liberálními náboženskými směry
 Výše uvedené dokumenty prosím zašlete spolu s krátkým motivačním dopisem do 20. 11. 2019 včetně na adresu sídla Náboženské společnosti českých unitářů nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu kristyna-ledererova@unitaria.cz.

2. Výběrové řízení na členy komise Unitářské akademie 2020-2022
Vyhlášení: 10. 10. 2019
Uzávěrka: 20. 11. 2019
Podmínky:

- vysokoškolský titul nejméně magisterské úrovně
- profesní životopis
- záměr svého působení v UA: oblasti zájmu, představa o činnosti (max. 1 strana)
- zkušenosti s působením ve vzdělávací instituci výhodou
- unitářské členství je požadováno u prvních dvou kategorií, pro třetí kategorii je požadováno názorové souznění s liberálními náboženskými směry
 Výše uvedené dokumenty prosím zašlete spolu s krátkým motivačním dopisem do 20. 11. 2019 včetně na adresu sídla Náboženské společnosti českých unitářů nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu kristyna-ledererova@unitaria.cz.
------------------------
Podrobný popis obou kategorií:

1. ředitel Unitářské akademie

funkce zejména reprezentativní, zaštiťuje akademii, reprezentuje instituci, vystupuje jejím jménem
funkční období tříleté, vybíraný ústředním správním sborem (dále jen ÚSS) NSČU ve výběrovém řízení
(smlouva o výkonu funkce, finanční odměna dle dohody)

 - Ředitele jmenuje a odvolává ÚSS.
- Ředitel:
- jedná a rozhoduje spolu s pracovním výborem ve věcech Unitářské akademie (dále jen UA) v rámci předem schváleného rozpočtu,
- ve spolupráci s pracovním výborem tvoří a studijnímu orgánu (tj. komisi Unitářské akademie) a ÚSS ke schválení předkládá koncepci činnosti Unitářské akademie, a to vždy na tříleté období (rozvoj akademie, spolupráce s dalšími institucemi, hospodaření…) a detailněji pak na každý rok,
- ve spolupráci s pracovním výborem navrhuje a komisi UA ke schválení předkládá rozpočet na další kalendářní rok,
- ve spolupráci s ústředím NSČU a komisí UA navrhuje vnitřní předpisy UA, schvaluje ÚSS,
- ve spolupráci s ústředím NSČU a komisí UA navrhuje vyučující pro všechny moduly akademie,
- ve spolupráci s ústředím NSČU vybírá vhodné grantové programy a koordinuje přípravu a podávání žádostí,
- garantuje vypracování zprávy o činnosti UA v daném roce
- vede periodické vyhodnocení činnosti akademie, závěrečnou právu z vyhodnocení předkládá ÚSS.

2. Členové komise Unitářské akademie
komise je šestičlenná, složená takto: dva unitářští duchovní, dva laičtí členové unitářské organizace, dva externí odborníci (proporční zastoupení jednotlivých kategorií členů může kolísat, ale vžy musí být zastoupeny všechny tři kategorie alespoň jedním členem a z jedné kategorie nemohou být v komisi více než tři členové)
funkční období tříleté, komise je volena ústředním správním sborem NSČU ve výběrovém řízení a jím také jmenována
(částečně placené funkce – odměna podle výkazu hodin, placené je případné poradenství studentům a hodnocení prací, tedy čas strávený při prezentacích a vyhotovování posudků)

 Komise zejména:
- spolupracuje na tvorbě koncepce činnosti akademie i na jejím vyhodnocování,
- zajišťuje přímou pomoc studentům se studiem, jako akademičtí poradci,
- stanovuje okruhy písemných prací a projektů,
- schvaluje návrhy písemných prací a projektů,
- hodnotí závěrečné práce a prezentace studentů,
- navrhuje vyučující pro všechny moduly akademie,
- spolupracuje na tvorbě vnitřních předpisů akademie,
- členové komise mohou na UA vyučovat.


HLEDÁME NOVOU POSILU DO TÝMU ÚSTŘEDÍ!

 
Náboženská společnost českých unitářů vypisuje výběrové řízení na pozici pracovník pro prezentaci s nástupem cca od 15. března 2019.
 
Co bude pracovní náplní:
- správa obsahu webových stránek (vybrané sekce)
- redakční práce pro časopis Tvůrčí život (vychází 5x ročně)
- příprava tiskových zpráv a prezentace naší společnosti
- monitoring aktuálního dění světového unitářství a liberální náboženské sféry obecně
- psaní aktualit, zpráv z akcí a dalších drobných textů
- práce na digitalizaci archivních fondů NSČU
- spolupráce s ostatními kolegy na přípravách a realizaci celounitářských projektů ve sféře vzdělávání a kultury
- spolupráce s unitářskými obcemi v České republice i v zahraničí
 
Co požadujeme:
- ukončené vysokoškolské bakalářské vzdělání, ideálně v humanitní sféře
- velmi dobrá znalost anglického jazyka
- výborná znalost českého jazyka (zkušenosti s redaktorskou prací a vlastní publikační činnost výhodou)
- kladný vztah k liberálním náboženským směrům
- nápaditost, schopnost samostatné a tvůrčí práce
 
Co nabízíme:
- poloviční úvazek, zaměstnaneckou smlouvu na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení
- plat 13 000 Kč plus zaměstnanecké benefity
- možnost částečné práce z domova či pružné pracovní doby
- zajímavou, nestereotypní práci

Pokud byste měli o nabízenou pozici zájem, zašlete nám prosím svůj životopis, motivační dopis a případně i ukázku vámi publikovaných knih, článků či jiných textů (maximálně 3, není však podmínkou) na:
unitaria@unitaria.cz
do konce února 2019.
 
Vhodné i pro čerstvé absolventy či ještě studující!

 
 
UNITARIA HLEDÁ SPOLUPRACOVNÍKY
Z ŘAD STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL!

Studujete vysokou školu se zaměřením na religionistiku, teologii, psychologii, sociální vědy nebo podobné obory? Zajímá vás sféra liberálního náboženství a chcete si přivydělat?

Pak nás prosím kontaktujte na unitaria@unitaria.cz.

Hledáme několik studentů ochotných spolupracovat s ústředím Náboženské společnosti českých unitářů na odborných úkolech úzce či volněji spojených s duchovní oblastí, například na přípravě tematických přednáškových cyklů pro členy i veřejnost, v oblasti pastorační práce, na aktualizaci archivu a podobně.
Pokud je vám blízká smysluplná, samostatná tvůrčí práce a svobodomyslná víra se světovou i českou tradicí, neváhejte a zašlete nám svůj životopis.
 
Nabízíme činnost na dohodu o provedení práce pro delší časový úsek (půlroční či roční období, případně i dlouhodoběji), odměna 120 Kč za hodinu.

Předpokládaný nástup: v druhé polovině března či od dubna 2018.

Více informací získáte na unitaria@unitaria.cz.


 
Pro nově zakládanou Unitářskou akademii
hledáme ředitele a dále kolegy do studijního a poradního orgánu
 
Unitářská akademie se hlásí k tradici svobodomyslného náboženství, tvořeného odkazem českého a světového unitářství. Svou činností chce přispívat k vzdělávání členů NSČU, příznivců i veřejnosti. Soustředit se bude zejména na praktický rozměr spirituality, života unitářských obcí a problematiky života v kontextu současné doby (neaspiruje na ryze akademickou úlohu rozvíjení unitářské teologie). Bude spolupracovat s unitářskými školami a dalšími vzdělávacími institucemi v zahraničí. Pro potřeby svých studentů bude vydávat učební pomůcky a zveřejňovat výsledky práce svých pracovníků i studentů.
 
V prvotní fázi bude vzdělávání studentů probíhat formou kombinovaného studia. Výuka bude soustředěna do dvou třídenních intenzivních přednáškových bloků v kalendářním roce, k absolvování bude třeba účastnit se pěti až šesti těchto bloků, mimo ně budou studenti vedeni jednotlivými lektory dálkově.
 
Aktuální výběrová řízení:
1. ředitel unitářské akademie
funkce zejména reprezentativní, zaštiťuje akademii, reprezentuje instituci, vystupuje jejím jménem
funkční období pětileté, vybíraný ústředním správním sborem (dále jen ÚSS) NSČU ve výběrovém řízení
(smlouva o výkonu funkce, finanční odměna dle dohody)
 
- Ředitele jmenuje a odvolává ÚSS.
- Ředitel jedná a rozhoduje ve věcech Unitářské akademie (dále jen UA) v rámci předem schváleného rozpočtu.
- Měl by tvořit a studijnímu orgánu (tj. komisi Unitářské akademie) a ÚSS ke schválení předkládat koncepci činnosti Unitářské akademie, a to vždy na pětileté období (rozvoj akademie, spolupráce s dalšími institucemi, hospodaření…).
- Ve spolupráci s předsedou ÚSS by měl každoročně navrhovat a ÚSS ke schválení předkládat rozpočet.
- Ve spolupráci s ústředím NSČU a komisí UA navrhuje vnitřní předpisy UA, schvaluje ÚSS.
- Ve spolupráci s ústředím NSČU a komisí UA navrhuje vyučující pro všechny moduly akademie.
- Ve spolupráci s ústředím NSČU vybírá vhodné grantové programy a koordinuje přípravu a podávání žádostí.
- Garantuje vypracování zprávy o činnosti UA v daném roce.
 
Výběrové řízení:
Vyhlášení: 17. 10. 2016
Uzávěrka: 20. 11. 2016
Podmínky:
- vysokoškolský titul nejméně magisterské úrovně
- profesní životopis
- vlastní návrh koncepce rozvoje UA na nejbližších pět let (max. 2 strany textu)
- zkušenosti s pracovním působením ve vzdělávací instituci, ideálně s jejím vedením výhodou
- členství v NSCU výhodou, jinak požadováno názorové souznění s liberálními náboženskými směry
 
Výše uvedené dokumenty prosím zašlete spolu s krátkým motivačním dopisem do 20. 11. 2016 včetně na adresu sídla Náboženské společnosti českých unitářů nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu kristyna-ledererova@unitaria.cz.

2. členové komise Unitářské akademie
komise bude šestičlenná, složená takto: dva unitářští duchovní, dva laici členové unitářské organizace, dva externí odborníci
funkční období tříleté, komise bude zvolena ústředním správním sborem NSČU ve výběrovém řízení a jím také jmenována
(částečně placené funkce – odměna podle výkazu hodin, placené bude případné poradenství studentům a hodnocení prací, tedy čas strávený při prezentacích a vyhotovování posudků)
 
Komise zejména:
- Schvaluje přihlášky uchazečů o studium.
- Zajišťuje přímou pomoc studentům se studiem, jako akademičtí poradci.
- Stanovuje okruhy písemných prací a projektů.
- Schvaluje návrhy písemných prací a projektů.
- Hodnotí závěrečné práce a prezentace studentů.
- Navrhuje vyučující pro všechny moduly akademie.
- Spolupracuje na tvorbě vnitřních předpisů akademie.
- Členové komise mohou na UA vyučovat.
 
Výběrové řízení:
Vyhlášení: 17. 10. 2016
Uzávěrka: 30. 11. 2016
Podmínky:
- vysokoškolský titul nejméně magisterské úrovně
- profesní životopis
- záměr svého působení v UA: oblasti zájmu, představa o činnosti (max. 1 strana)
- zkušenosti s působením ve vzdělávací instituci výhodou
- unitářské členství je požadováno u prvních dvou kategorií, pro třetí kategorii je požadováno názorové souznění s liberálními náboženskými směry
 
Výše uvedené dokumenty prosím zašlete spolu s krátkým motivačním dopisem do 30. 11. 2016 včetně na adresu sídla Náboženské společnosti českých unitářů nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu kristyna-ledererova@unitaria.cz.

 

© 2005 - 2016 NSČU