NSČU a ústředí

Náboženská společnost českých unitářů je samostatná, správně i duchovně nezávislá právnická osoba. Organizační uspořádání a působení NSČU jsou demokratické. V čele společnosti i jednotlivých obcí jsou orgány a funkcionáři volení v tajných volbách.
Nejvyšším zákonodárným, rozhodčím a dozorčím orgánem NSČU je Sněm NSČU. Jeho výkonným orgánem je Ústřední správní sbor NSČU, který je Sněmu odpovědný.

Statutárním orgánem NSČU je předseda Ústředního správního sboru NSČU volený Sněmem.
 
předsedkyně Ústředního správního sboru NSČU pro období 2015-2017
PhDr. Kristýna Ledererová Kolajová
Karlova 8, 110 00 Praha 1
tel: 222 221 049
e-mail: kristyna-ledererova@unitaria.cz

Ústředí NSČU slouží k zajišťování činnosti NSČU. Skládá se z oddělení provozní správy a oddělení duchovní správy.

oddělení provozní správy
vedoucí tajemnice
Lucie Hrabánková
e-mail: lucie-hrabankova@unitaria.cz
 
oddělení duchovní správy
předseda sboru duchovních (od jara 2016 je tato funkce dočasně sdílená dvěma duchovními)
Rev.  Luděk Pivoňka
ludek-pivonka@unitaria.cz
Rev. Petr Samojský
samojsky@sezdanka.cz
 

Kontrolním orgánem NSČU je dozorčí rada. V období 2015-2017 pracuje ve složení:
Marek Zalubil (předseda)
RNDr. Miloš Hlávka (místopředseda)
Olga Horská
Ing. Pavel Janoštík
MUDr. Jiří Štětina

 

© 2005 - 2016 NSČU